MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

1. TARAFLAR 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"); adresi 6. maddede belirtilen ("ALICI”) ile adresi 5. 

Maddede belirtilen (“SATICI”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik 

ortamda kurulmuştur. 

 

2. TANIMLAR 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı 

açıklamaları ifade edeceklerdir. 

ALICI:Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan 

veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi, 

Bakan :Ticaret Bakanı’nı, 

Bakanlık:Ticaret Bakanlığı’nı, 

Hizmet:Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal 

sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu, 

Kanun:Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u, 

Platform: Ölçü Kontrol Makine Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait 

www.olcukontrol.com adlı internet sitesi 

SATICI:Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla 

tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden ve Sözleşme’nin 6. 

maddesinde bilgileri bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiyi, 

Sipariş Veren:Bir mal veya hizmeti Ölçü Kontrol Makine Malzemeleri Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’ne ait www.olcukontrol.com adlı internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da 

tüzel kişiyi, 

Sözleşme:SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi, 

Taraflar:SATICI ve ALICI’yı, 

Ürün veya Ürünler:Alışverişe konu olan taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz 

mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü 

ürünleri, ifade eder 

Yönetmelik:Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’ni, 

 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI 

İşbu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler 

Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve 

sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu 

gerçek kişi ALICI'nın, Platform’da, Mal/Hizmet satışa sunan SATICI'ya ait Mal/Hizmetin satın 

 

 

alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip 

Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin 

saptanması oluşturur. 

 

4. ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR 

4.1.  ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin ALICI tarafından Platform’dan kabulü ile 

kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce Platform’un ilgili 

sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine 

gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder. 

 

a) SATICI'nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri, 

 

b)  Ürünler'in Platform’dan alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin 

düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler, 

 

c)  SATICI'nın mensubu olduğu Meslek Odası (İTO-İstanbul Ticaret Odası) ve ITO'nun meslek ile ilgili 

öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon: 444 0 486, 

www.ito.org.tr

 

d)  Ölçü Kontrol Makine Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından uygulanan ALICI 

bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu 

hususlarda Ölçü Kontrol Makine Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne verdiği izinler, 

ALICI’nın kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve Taraflar’ın haklarını kullanım usulleri, 

 

e) Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları, 

 

f)  Sözleşme konusu Ürünler için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler'in 

temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI’nın 

SATICI'ya ödeyeceği toplam bedel), 

 

g)  Ürünler'in ALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler, 

 

h) Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu 

hususlarda Taraflar’ın sorumlulukları, 

 

 

 

i) ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler, 

 

j) ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın 

süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği, 

 

k) Cayma hakkı olan Ürünler'de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine 

veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı 

takdirde ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI'ya karşı sorumlu 

olacağı, SATICI'nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir 

tutarı ALICI’ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği, 

 

l) Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm 

mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında, ALICI tarafından 

kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil), 

 

m) ALICI’nın Platform’da dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma 

koşullarının (özel şartlar) detaylarını, 

 

n) Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI 

tarafından Platform’da onaylanarak kurulduktan sonra ALICI’ya elektronik posta ile gönderildiğinden 

ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, Ölçü Kontrol Makine Malzemeleri 

Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin de üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği. 

 

o) Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın SATICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal 

başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve 

Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği. 

 

5. SATICI BİLGİLERİ 

Ünvanı:Ölçü Kontrol Makine Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 

Adresi: OTO SANAYİ SİTESİ BARBAROS CAD.NO.48 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL  

Mersis:0654039632100010 

Telefon :+90 212 265 45 15 

E-posta :info@olcukontrol.com 

 

 

6. ALICI BİLGİLERİ 

 

 

Teslim Edilecek Kişi: 

Teslimat Adresi: 

Telefon: 

Faks: 

E-posta/Kullanıcı Adı: 

7. FATURA BİLGİLERİ 

Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir. 

 

8. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ 

8.1. Malın/Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) 

SATICI’ya ait Platform’da yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince 

inceleyebilirsiniz. 

 

8.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme 

yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna 

kadar geçerlidir. 

 

8.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Ürün AçıklamasıAdetPeşin FiyatıAra Toplam (KDV Dahil) 

  

Teslimat Adresi: 

Teslim Edilecek Kişi: 

Fatura Adresi: 

Sipariş Tarihi: 

Teslim Şekli: 

 

9. GENEL HÜKÜMLER 

9.1. ALICI, Platform’da Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile 

teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini 

kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI 

iletişim bilgilerine ve/veya Platform’un sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. ALICI’nın; Ön Bilgilendirme 

Formu’nu elektronik ortamda teyit etmesinden, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından evvel, 

SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, 

ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini 

 

 

kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri 

uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya 

ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa SATICI’nın entegrasyon halinde olduğu kargo şirketi 

aracılığıyla teslim edilir. Bu süre içerisinde SATICI’nın edimini yerine getirmemesi durumunda ALICI 

Sözleşme'yi feshedebilir. İnternet sitesinde “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen teslimat tarihi 

tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu ürünler mevzuatta 

belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde ALICI’ya teslim edilecektir. ALICI’nın veya teslim edilecek 

kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda ALICI'nın ürünü geç teslim almasından 

ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. 

 

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti 

belgeleri, kullanım kılavuzları ile işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan 

arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve 

dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında 

gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

9.4. SATICI, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve 

açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 

 

9.5. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit 

edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans 

kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim 

yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya 

finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından 

SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını 

kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

9.6. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa 

tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme 

konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, 

ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade 

edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

9.7. ALICI, Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı 

yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan 

mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle 

korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade 

edilmelidir. 

 

 

 

9.8. Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’ya aittir. SATICI, Platform’da teslimat 

ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI'ya ait olacaktır. Malın 

teslimatı SATICI'nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt 

edilen sürede yapılır. 

 

9.9. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI’nın 

bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya ALICI veri saklayıcısı 

ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim 

tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması 

durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez. ALICI’nın kredi kartı 

ile yaptığı ödemelerde ise SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI 

hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın 

bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili 

olduğundan ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt 

eder. 

 

9.10. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün 

ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi 

halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi 

kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait 

olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri 

temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 (yirmidört) 

saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir. 

 

9.11. Sipariş edilmeyen malların gönderilmesi durumunda, ALICI’ya karşı herhangi bir hak ileri 

sürülemez. Bu hallerde, ALICI’nın sessiz kalması ya da malı kullanmış olması, sözleşmenin kurulmasına 

yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz. 

 

9.12. ALICI’nın Platform’dan duyurulan zamanlarda sipariş edebileceği ürün adetlerine kısıt 

getirilebilir. ALICI’nın Platform’dan yapılan duyurularda belirtilen adetin üzerinde ürün sipariş etmesi 

halinde siparişler iptal edilebilecek ve yasal süresi içerisinde ürün bedelleri ALICI’ya iade edilecektir. 

ALICI işbu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerde 

SATICI’nın siparişi iptal etme hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

10. ÖZEL ŞARTLAR 

10.1. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi 

uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir 

ve SATICI’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi 

verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine 

bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat 

farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması 

bankanız inisiyatifindedir. 

 

 

 

11. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ 

KURALLAR 

11.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek 

ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; 

 

* sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların 

çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve 

hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve 

üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve 

sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI 

tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri Ölçü Kontrol Makine Malzemeleri Sanayi Ve 

Ticaret Limited Şirketi, Ölçü Kontrol Makine Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi iştirakleri ve 

üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde 

muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile 

işlenebilir. 

 

11.2. ALICILAR’a, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, 

reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, 

uygulamaları için Ölçü Kontrol Makine Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 

SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik 

iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler 

gönderilmesini kabul etmiştir. 

 

11.3. ALICI tarafından Platform’a girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Ölçü 

Kontrol Makine Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafındaki kendi sistem altyapısında, 

bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz 

konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce 

erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin 

alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir. 

 

11.4. ALICI, Ölçü Kontrol Makine Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne belirtilen iletişim 

kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını 

talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına 

iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya 

mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak 

biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı 

kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere 

bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile 

zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Ölçü Kontrol Makine Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret 

Limited Şirketi’ne her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal 

 

 

süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır. 

 

11.5. Platform’a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen 

kullanımı konusunda; Ölçü Kontrol Makine Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 

anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları 

Ölçü Kontrol Makine Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne aittir. 

 

11.6. Platform’dan ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım 

şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden Ölçü Kontrol Makine Malzemeleri 

Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi. sorumlu değildir. 

 

12. CAYMA HAKKI 

12.1. ALICI hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın 

aldığı mal/hizmeti teslim tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade 

edebilir. 

 

12.2. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşme’ye ilişkin bildirimler Platform’da belirtilen iletişim kanalları ile 

gösterilecektir. Cayma bildiriminin yapılacağı iletişim kanallarına www.olcukontrol.com linkinden 

ulaşılabilir. 

 

12.3. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde SATICI’ya mevzuat hükümlerine ve 

Platform’daki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. 

 

12.4. Cayma hakkının kullanılması halinde: 

 

a) ALICI cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı SATICI'ya anlaşmalı kargo 

şirketiyle geri gönderir. 

 

b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal 

ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. 

 

12.5. ALICI cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir 

şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. 

 

12.6. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde Mal bedeli ALICI’ya ödediği 

şekilde iade edilir. Mal, SATICI'ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan 

 

 

orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir. 

 

12.7. ALICI iade edeceği Malı ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI'nın anlaşmalı kargo şirketi 

ile SATICI'ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli SATICI'ya aittir. İade için ALICI’nın bulunduğu yerde 

SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde ALICI herhangi bir kargo şirketiyle 

gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği Malı Ön Bilgilendirme 

Formunda belirtilen SATICI'nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde 

iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir. 

 

12.8. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle 

tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, 

alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir: 

 

ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya 

ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların 

ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için 

talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. 

ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim 

tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu 

taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha 

alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. 

 

13. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER 

13.1. ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz: 

 

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan 

mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler 

 

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler 

 

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler 

 

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; 

iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler. 

 

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara 

ilişkin sözleşmeler. 

 

 

 

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde 

maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler. 

 

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine 

ilişkin sözleşmeler. 

 

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, 

yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine 

ilişkin sözleşmeler. 

 

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara 

ilişkin sözleşmeler. 

 

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin 

sözleşmeler. 

 

Sözleşmeye konu Mal/Hizmet'in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı dışında 

bırakılmış olan (SATICI’nın düzenli teslimatları ile ALICInın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, 

içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü 

gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde ALICI ve SATICI arasındaki 

hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı 

kullanılamayacaktır. 

 

14. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

14.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere 

kadar ALICI’nın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem 

Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 

 

14.2. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt 

ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir. 

 

15. MALIN/HİZMETİN FİYATI 

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen 

bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. 

SATICI tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır. 

 

 

 

16. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI 

16.1. ALICI’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi 

bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı 

sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet 

ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi 

halinde, ALICI’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu 

olacaktır. 

 

17. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ 

17.1. İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu 

haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. 

 

17.2. ALICI, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda SATICI'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, 

kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, 

kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. 

maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

18. YÜRÜRLÜK 

18.1. 18 (on sekiz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, ALICI 

tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin 

bir nüshası ALICI’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de 

gönderilebilecektir