6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN  

AYDINLATMA METNİ 

 

ÖLÇÜ KONTROL MAKİNE MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem 

veriyoruz. Bu doğrultuda, sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 

kapsamında bilgilendirmek isteriz. 

 

Veri   Sorumlusu   :    

 

Tarafınıza ait kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatıyla ÖLÇÜ KONTROL MAKİNE 

MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından bu Aydınlatma 

Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda kaydedilecek, saklanacak, sınıflandırılacak, 

güncellenecek ve gerekli durumlarda üçüncü kişilere aktarılabilecektir.  

Aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında 

veya sizlerle olan hizmet ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve 

yalnızca bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya 

bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, 

kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu 

kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü 

koşullara uyularak, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, 

sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.  

Ne   Tür   Kişisel   Verilerinizi   İşliyoruz? 

 

Tarafımızca ilgili kişi olarak sizler tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler 

işlenebilmektedir. Örnek kabilinden olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz 

aşağıdaki gibidir: 

 

Kimlik   Verisi  

Ad, soyadı, cinsiyet, TC kimlik kartı bilgileri  

İletişim   Verisi   :  

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri (dâhili telefon 

numarası, kurumsal e-posta adresi) 

Finans   Verisi     : Kredi kartı ve Banka Hesap Bilgileri, 

 

Kişisel   Verilerinizi   Hangi   Yöntemlerle   Topluyoruz?    

 

Kişisel verileriniz www.olcukontrol.com internet sitesinde doldurduğunuz formlar aracılığıyla 

elde edilmektedir.  

 

 

Kişisel   Verilerinizi   Hangi   Amaçla   İşliyoruz? 

 

Kanun uyarınca,  Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi KVKK’nın 5. Ve 6. 

Maddelerine uygun olarak aşağıda açıklandığı çerçevede ve aşağıdaki paragrafta belirtilen 

amaçları yerine getirebilmek için kaydedecek, saklayacak, sınıflandıracak, güncelleyecek ve 

işleyeceğiz. 

 

 Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,   çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri 

süreçlerinin yürütülmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim 

faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe 

işlerinin yürütülmesi, Ticari ortaklıklarının ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, 

yürütülmesi ve yönetilmesi, Kendisinin ve iş ortaklarının hukuki, ticari ve fiziki 

güvenliğinin temini, kurumsal işleyişinin sağlanması, yönetim ve iletişim 

faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Kendisine talep ve şikâyetlerini ileten kişisel veri 

sahipleri ile iletişime geçmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması, etkinlik 

yönetimi, çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası, 

finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, hukuk işlerinin takibi,  Şirket çalışanları için 

iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şirket 

demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini, şirket denetim 

faaliyetlerinin planlanması ve icrası, şirket dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve 

icrası, Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak 

yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 

işe alım başvurularının takibinin yapılması, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve 

ürünlerin iyileştirilmesi ve şirketin iç işleyişinin planlanması ve yönetilebilmesi için 

istatistiksel analizlerin gerçekleştirilmesi 

 

Kişisel   Verilerinizi   Hangi   Hukuki   Sebebe   Dayanarak   Topluyoruz? 

Özel nitelikli kişisel verileriniz dışındaki kişisel verilerinizi, işbu Aydınlatma Metni 

kapsamında belirtilen amaçlar doğrultusunda 

• Kanun madde 5/2 (c) uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya 

ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması 

sebebiyle, ve/veya 

• Kanun madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine 

getirilebilmesi için zorunlu olması sebebiyle, ve/veya 

• Kanun madde 5/2 (d) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri 

işlemenin zorunlu olması sebebiyle, ve/veya 

• Kanun madde 5/2 (f) uyarınca veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için zorunlu 

olması sebebiyle toplamakta, işlemekte ve yurtiçinde üçüncü kişilere aktarmaktayız. Bu veri 

işleme ve aktarma faaliyetleri yukarıda belirtilen hukuki dayanaklar uyarınca yapıldığından 

bunlar için açık rızanıza ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Özel nitelikli olmayan kişisel verilerinizin yurtdışına aktarımı ise Kanun madde 9/1 uyarınca 

açık rızanıza dayanarak yapılmaktadır. 

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise işbu Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen amaçlar 

doğrultusunda Kanun madde 6/2 uyarınca açık rızanıza dayanarak toplanmakta, işlenmekte ve 

madde 8 ve 9 uyarınca rızanıza dayanılarak aktarılmaktadır. 

 

Kişisel   Verilerinizi   yurtiçinde   kimlere   ve   Hangi   Amaçlarla   Aktarıyoruz?  

Yukarıda belirtilen kişisel verileri; Kişisel bilgilerinizi, muhtelif faaliyet konularında 

danışmanlık alabilmek için çalıştığımız danışmanlık firmaları ile paylaşabiliyoruz. Şirket 

denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgilerini 

aktarabiliyoruz.  

 

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle; savunma hakkımızı 

kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme 

kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde 

ilgili kurum  ve şirketlerle paylaşılabiliyoruz.  

 

 

Şirketimize ilettiğiniz kişisel verileriniz yurtiçinde yerleşik bulunan üçüncü kişi iş 

ortaklarımız, avukat, mali müşavir, denetçiler dâhil olmak üzere hizmet / destek / danışmanlık 

aldığımız üçüncü kişi firmalar ile paylaşılabilir.  

  

 

Kişisel   Verilerinizi   yurtdışında   kimlere   ve   Hangi   Amaçlarla   Aktarıyoruz?  

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli olması halinde, Kanun 

madde 9/1 uyarınca, açık rızanızı içeren kabulünüz halinde yurt dışı seyahatlerinde, 

pazarlama faaliyetleri ve fuar organizasyonlarında ve eğitimlerinde iletişim sağlanması, 

seyahat organizasyonunun sağlanması ile dış ticaret kapsamında irtibat yönetiminin temini 

için kişisel verileriniz yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Aynı esaslara tabi 

olmak kaydıyla, merkezi yurtdışında bulunan firmalardan sunucu, domain, hosting, IT, 

depolama, veri güvenliği yazılımı, iş geliştirme, veri analizi, güvenlik gibi hizmetlerin 

alınması sebebiyle, meşru amaç ve gereksinimlerin mevcudiyeti halinde kişisel verilerinizin 

yurtdışında bulunan üçüncü kişilerle paylaşılmasına ihtiyaç duyabiliriz. 

 

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılacak olması durumunda, kişisel verilerinizin aktarılacağı 

yabancı ülkede yeterli korumanın bulunup bulunmadığı ve ülke bazında yeterli koruma 

mevcut değilse dahi yurtdışında kişisel verilerinizin aktarılacağı kurum tarafından kişisel 

verilerinizin yeterli seviyede korunması hususunda gerekli önlemlerin alınıp alınamayacağı 

tarafımızca mutlaka denetlenecek ve kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunamayacağı 

yönünde bir şüphe oluştuğu takdirde kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmayacaktır. 

 

Kişisel   Verilerinizi   ne   süre   ile   saklıyoruz 

Kişisel verileriniz, mevzuatın ön gördüğü süre boyunca şirketimizde saklanacaktır. Bu süre 

geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok 

edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki 

kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz.  

 

KVKK   kapsamında   haklarınız   nelerdir?  

Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince; kişisel verilerinizin 

işlenme durumunu, amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksikliklerin düzeltilmesini talep etme, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya 

yok edilmesini isteme, itiraz, zararın giderilmesini talep etme gibi haklarınız mevcuttur.   

Buna ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda 

Şirketimiz talebin niteliğine göre talebinizi aynı Kanunun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 

en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin 

ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma 

Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Yukarıda belirtilen haklarınızı 

kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVKK’nun 11. 

maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı 

KVKK ile ilgili olduğunu açıkça içerir talebinizi; şirketimizden temin edebileceğiniz başvuru 

formunun imzalı bir nüshasını OTO SANAYİ SİTESİ BARBAROS CAD.NO.48 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL 

adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 

sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili  info@olcukontrol.com 

email adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.