top of page

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN 

AYDINLATMA METNİ

 

ÖLÇÜ KONTROL MAKİNE MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda, sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında bilgilendirmek isteriz.

 

Veri Sorumlusu :   

 

Tarafınıza ait kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatıyla ÖLÇÜ KONTROL MAKİNE MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda kaydedilecek, saklanacak, sınıflandırılacak, güncellenecek ve gerekli durumlarda üçüncü kişilere aktarılabilecektir. 

Aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan hizmet ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve yalnızca bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü koşullara uyularak, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 

 

 Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

 

Tarafımızca ilgili kişi olarak sizler tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. Örnek kabilinden olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 

Kimlik Verisi 

Ad, soyadı, cinsiyet, TC kimlik kartı bilgileri 

İletişim Verisi : 

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri (dâhili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)

Finans Verisi  : Kredi kartı ve Banka Hesap Bilgileri,

 

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?   

 

Kişisel verileriniz www.olcukontrol.com internet sitesinde doldurduğunuz formlar aracılığıyla elde edilmektedir. 

 

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

 

Kanun uyarınca,  Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerine uygun olarak aşağıda açıklandığı çerçevede ve aşağıdaki paragrafta belirtilen amaçları yerine getirebilmek için kaydedecek, saklayacak, sınıflandıracak, güncelleyecek ve işleyeceğiz.

 

  •  Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,   çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Ticari ortaklıklarının ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi, Kendisinin ve iş ortaklarının hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, kurumsal işleyişinin sağlanması, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Kendisine talep ve şikâyetlerini ileten kişisel veri sahipleri ile iletişime geçmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması, etkinlik yönetimi, çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, hukuk işlerinin takibi,  Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini, şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, şirket dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası, işe alım başvurularının takibinin yapılması, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve ürünlerin iyileştirilmesi ve şirketin iç işleyişinin planlanması ve yönetilebilmesi için istatistiksel analizlerin gerçekleştirilmesi

 

Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak Topluyoruz?

Özel nitelikli kişisel verileriniz dışındaki kişisel verilerinizi, işbu Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen amaçlar doğrultusunda

• Kanun madde 5/2 (c) uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle, ve/veya

• Kanun madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması sebebiyle, ve/veya

• Kanun madde 5/2 (d) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle, ve/veya

• Kanun madde 5/2 (f) uyarınca veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması sebebiyle toplamakta, işlemekte ve yurtiçinde üçüncü kişilere aktarmaktayız. Bu veri işleme ve aktarma faaliyetleri yukarıda belirtilen hukuki dayanaklar uyarınca yapıldığından bunlar için açık rızanıza ihtiyaç bulunmamaktadır.

Özel nitelikli olmayan kişisel verilerinizin yurtdışına aktarımı ise Kanun madde 9/1 uyarınca açık rızanıza dayanarak yapılmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise işbu Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanun madde 6/2 uyarınca açık rızanıza dayanarak toplanmakta, işlenmekte ve madde 8 ve 9 uyarınca rızanıza dayanılarak aktarılmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizi yurtiçinde kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz? 

Yukarıda belirtilen kişisel verileri; Kişisel bilgilerinizi, muhtelif faaliyet konularında danışmanlık alabilmek için çalıştığımız danışmanlık firmaları ile paylaşabiliyoruz. Şirket denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgilerini aktarabiliyoruz. 

 

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle; savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurum  ve şirketlerle paylaşılabiliyoruz. 

 

 

Şirketimize ilettiğiniz kişisel verileriniz yurtiçinde yerleşik bulunan üçüncü kişi iş ortaklarımız, avukat, mali müşavir, denetçiler dâhil olmak üzere hizmet / destek / danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar ile paylaşılabilir.

 

 

Kişisel Verilerinizi yurtdışında kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz? 

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli olması halinde, Kanun madde 9/1 uyarınca, açık rızanızı içeren kabulünüz halinde yurt dışı seyahatlerinde, pazarlama faaliyetleri ve fuar organizasyonlarında ve eğitimlerinde iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması ile dış ticaret kapsamında irtibat yönetiminin temini için kişisel verileriniz yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Aynı esaslara tabi olmak kaydıyla, merkezi yurtdışında bulunan firmalardan sunucu, domain, hosting, IT, depolama, veri güvenliği yazılımı, iş geliştirme, veri analizi, güvenlik gibi hizmetlerin alınması sebebiyle, meşru amaç ve gereksinimlerin mevcudiyeti halinde kişisel verilerinizin yurtdışında bulunan üçüncü kişilerle paylaşılmasına ihtiyaç duyabiliriz.

 

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılacak olması durumunda, kişisel verilerinizin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunup bulunmadığı ve ülke bazında yeterli koruma mevcut değilse dahi yurtdışında kişisel verilerinizin aktarılacağı kurum tarafından kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunması hususunda gerekli önlemlerin alınıp alınamayacağı tarafımızca mutlaka denetlenecek ve kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunamayacağı yönünde bir şüphe oluştuğu takdirde kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmayacaktır.

 

Kişisel Verilerinizi ne süre ile saklıyoruz

Kişisel verileriniz, mevzuatın ön gördüğü süre boyunca şirketimizde saklanacaktır. Bu süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz. 

 

KVKK kapsamında haklarınız nelerdir? 

Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince; kişisel verilerinizin işlenme durumunu, amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksikliklerin düzeltilmesini talep etme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, itiraz, zararın giderilmesini talep etme gibi haklarınız mevcuttur.   Buna ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebinizi aynı Kanunun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVKK’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı KVKK ile ilgili olduğunu açıkça içerir talebinizi; şirketimizden temin edebileceğiniz başvuru formunun imzalı bir nüshasını OTO SANAYİ SİTESİ BARBAROS CAD.NO.48 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili  info@olcukontrol.com email adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

bottom of page